โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ร.พ.สวนปรุง รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
16 มิถุนายน 2552
รายละเอียด
แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน สนง.แผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เงินเดือนขั้นต่ำตามวุฒิ บวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2552

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร

- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี

- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบการติดต่อประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี - มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน นัดหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail

- ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี อายุไม่เกิน 30 ปี

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่/โทรศัพท์ติดต่อ

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือสมัครทางอีเมลที่ระบบทรัพยากรบุคคล admin@-i-mapthailand.org โทร. 0-5328-0228 ต่อ 236, 525 โทรสาร 0-5327-3201 มือถือสำนักงาน 08-0491-0505 ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :