งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เขต 1)   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 1) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 32
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 มกราคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค
งานราชการ 33
จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 มกราคม 2560 ) จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มกราคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย และนักรังสีการแพทย์ ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย และนักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) อัตราเงินเดือน
งานราชการ 36
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 20 มกราคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระ


งานราชการ 37
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 มกราคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 38
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)   ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 39
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 40
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา